pic

iDNES: Průzkum ložiska lithia na Cínovci pokračuje i nadále, říká šéf Geometu

Mapka Cínovec Geomet

Předvolební hádky o lithium, jež přitáhly pozornost k firmě Geomet, utichly. Společnost pokračuje v geologickém průzkumu na Cínovci a dál tam plánuje těžbu. „Z ryze odborného hlediska dnes nejsou pod Cínovcem žádné zásoby, jen potenciální zdroje,“ říká ředitel Geometu Richard Pavlík.

Prozradíte, jak dopadl váš geologický průzkum na Cínovci? Bude pokračovat i v příštím roce?
Geologický průzkum na Cínovci nadále probíhá a probíhat bude. Jak říká jedno ze základních a historií potvrzených pravidel – geologický průzkum každého ložiska je ukončen až jeho úplným vydobytím. Nicméně údaje potřebné pro zpracování finální studie proveditelnosti a přípravu otvírky ložiska již byly z velké části získány a v následujících měsících a letech budou prováděny specializované průzkumy zaměřené zejména na geotechnické a hydrogeologické informace. Obecně a velmi zjednodušeně lze říci, že dosavadní průzkum potvrdil fakt, že se jedná o objemné ložisko s velmi nízkou kovnatostí a řadou dalších specifických problémů, které bude vyžadovat velmi sofistikovaný přístup jak z hlediska samotné těžby, tak zejména z hlediska zpracování vytěžené rudy a výroby finálních meziproduktů (o záměru těžařů lithia zde).

V jakých místech Cínovce jste průzkum zatím prováděli? Kolik vrtů jste v roce 2017 provedli?
Vrtný průzkum probíhal a probíhá v rámci stanovených průzkumných území, která pokrývají lokalitu Cínovec od státní hranice s Německem až po Židovský vrch. V roce 2017 dobíhal základní vrtný průzkum v rámci předem stanovené vrtné sítě a navíc bylo provedeno 6 nových vrtů v oblastech, které jsme potřebovali zpřesnit tak, aby vytvářený 3D geologický model ložiska byl úplný a co nejpřesnější.

Jaké jsou závěry těchto průzkumů – co konkrétně jste našli?
Jak jsem již uvedl, závěry z provedeného geologického průzkumu a zejména interpretace získaných informací byly shrnuty v předběžné studii proveditelnosti. Ta uvádí, že v ložisku se nachází celkem 656 milionů tun rudy obsahující zhruba 1,3 milionu tun lithia, 262 tisíc tun cínu a 92 tisíc tun wolframu. Zdůrazňuji slovo „celkem“, protože při předpokládané roční těžbě ve výši cca 1,8 milionu tun rudy, což lze u hlubinného způsobu těžby považovat za maximum, lze za 21 let vytěžit zhruba 6 procent z uvedených množství.

Do jaké hloubky jste se při průzkumných vrtech dostali?
Hloubka vrtů závisela na jejich pozici vůči ložisku, protože to má tvar kopule s vrchlíkem blízko povrchu a bočními stranami upadajícími do hloubky. Vrty situované v blízkosti středu ložiska byly tudíž mělké a dosahovaly hloubek do 300 metrů a vrty v jižní části ložiska, které musely procházet přes mocnou vrstvu nadložního rhyolitu, končily v hloubkách kolem půl kilometru.

Jakou hodnotu má lithium na Cínovci?
Zcela chápu tento typ dotazů, ovšem odpověď na ně je vždy velmi složitá a nejednoznačná. Lithium je obsaženo v mnoha typech pevných nerostů, solankách, jílech, ale také například v mořské vodě, ve vzduchu a dokonce i v lidském těle. Vztaženo k celkovému množství lithia na Zemi by se lithium pod Cínovcem podílelo pouze promilemi na jeho celkovém výskytu. Základním parametrem ložiska jakékoliv nerostné suroviny je zejména jeho ekonomická vytěžitelnost, která se mění v čase. Můžeme mít „pod zadkem“ obrovské ložisko libovolného nerostu, tvořící čistě numericky například devadesátiprocentní podíl na světových zdrojích, ovšem pokud jeho geologické a báňsko-technické parametry neumožňují v daném čase jeho efektivní vydobytí a zpracování, pak je v tomto čase hodnota ložiska nulová a ten 90% podíl zcela fiktivní. Pro příklad nemusíme chodit daleko. V České republice jsou evidovány geologické zásoby černého uhlí v řádu přesahujícím hodně přes 10 miliard tun. Pokud bych jejich hodnotu počítal stejně „odborně“, jako někteří počítali ložisko Cínovec, tak mohu tvrdit, že nám pod nohama leží uhlí v hodnotě téměř 20 bilionů korun. Přesto náš největší těžař této suroviny, OKD, v souladu s realitou eviduje zbývající vytěžitelné zásoby pouze v řádu desítek milionů tun a předpokládá ukončení těžby do roku 2022. A nemá to naprosto nic společného se situací v OKD, je to čistá ekonomická realita. Těžba nerostných surovin je extrémně nákladný a riskantní byznys a těžit na daném místě a v daném čase lze pouze to, co ve výsledku nepřinese ztrátu. A právě odpovědi na efektivní vytěžitelnost ložiska Cínovec přinese až detailní studie proveditelnosti včetně poloprovozních zkoušek. Pokud budou tyto odpovědi pozitivní, teprve pak lze odpovědně říci, že pod Cínovcem leží ložisko, které je efektivně vytěžitelné, má s ohledem na předpokládané náklady a výnosy hodnotu X a tvoří Xprocentní podíl na celosvětových zásobách. Ryze z odborného hlediska dnes nejsou pod Cínovcem žádné zásoby, nýbrž pouze potenciální zdroje v různém stupni prozkoumanosti.

Na Cínovci probíhaly geologické průzkumy už v sedmdesátých letech 20. století. Liší se vaše výsledky?
Aktuálně probíhající průzkum prováděný a financovaný firmou Geomet je zaměřen zejména na oblasti, které nebyly v minulosti tak podrobně zkoumány jako oblasti jiné. Z hlediska geochemických a geotechnických analýz je komplexnější a zejména interpretace získaných dat odpovídá moderním trendům založeným na matematickém modelování. V podstatě lze konstatovat, že nový průzkum potvrdil výsledky průzkumů prováděných v minulosti a dále rozšířil a zpřesnil parametry ložiska jak z hlediska obsahu užitkových prvků, tak z hlediska jeho struktury.

Narazili jste při průzkumných vrtech na staré štoly? A poznáte při vrtání, že jste „ve vzduchu“?
Ložisko Cínovec je zejména ve své severní části poměrně intenzivně prošpikováno starými komorami a důlními díly. Přestože jsme se těmto volným prostorám v masivu snažili vyhnout, stalo se, že se vrt vychýlil od ideální svislice, případně jsme navrtali důlní dílo, které nebylo zakresleno v nám dostupných mapách. V tomto případě samozřejmě vrtař okamžitě pozná, že je zle. Ztratí se mu vrtný výplach, vrtná kolona ztratí oporu atd. Jsou to ovšem ojedinělé případy, které se podařilo vyřešit.

Narazili jste při průzkumech i na jiné cenné minerály? To, že se zde nachází cín a wolfram, je známo, poslední dobou se ale mluví i o rubidiu a dalších kovech. Můžete tedy prozradit, co vše ložisko na Cínovci obsahuje?
Jak je známo, v minulosti se hornická činnost na Cínovci soustředila pouze na získávání cínu a wolframu. O lithium nebyl jednak v té době tak velký zájem a zejména technologie na jeho separaci a zpracování byla a je mnohem složitější a nákladnější než v případě cínu a wolframu. Dalším prvkem, který se v rudě nachází ve využitelném množství, je vámi zmiňované rubidium. Tady se však znovu dostáváme k otázce efektivní vytěžitelnosti. Ta zahrnuje nejen ekonomické vydobytí a zpracování nerostu, ale také jeho reálnou prodejnost. Rubidium má celkem široké využití v různých aplikacích od optiky až po raketové motory budoucnosti, ovšem jeho současná roční spotřeba ve světě se pohybuje pouze v řádu stovek kilogramů. Vrhnout na trh několik tun rubidia by znamenalo okamžitý propad cen blížící se nule. Prostě tady zatím chybí masivnější využití a tomu odpovídající trh, který by umožnil vyvážit dodatečné vysoké náklady na úpravu rudy za účelem získávání i jiných prvků. V neposlední řadě jsou právě u rubidia poplatky za vytěžený nerost paradoxně vyšší než je jeho aktuální prodejní cena. Ostatní využitelné prvky jsou v rudě obsaženy již jen v řádově nižších množstvích – jako například cesium, niob a tantal. To, že se zatím počítá s využitím těch nejdůležitějších prvků jako lithia, cínu a wolframu rozhodně neznamená, že ostatní komponenty by byly navždy ztraceny. Právě naopak, důležité je, že ruda již bude vytěžena a zpracována a ostatní prvky obsažené v hlušinách pak budou pro budoucnost, až se objeví jejich masivnější komerční využití.

Jak bude nyní australská společnost postupovat? Bude vyjednávat o těžbě lithia s novou českou vládou, když se lithium stalo součástí předvolebního boje?
Náš zájem dotáhnout projekt Cínovec do úspěšného konce trvá i přes pro nás velmi nepříjemnou a poškozující předvolební mediální bouři. Vložili jsme do projektu stovky milionů korun, postupujeme zcela v souladu s právním řádem ČR a ve spolupráci s mnoha českými i zahraničními privátními i akademickými subjekty postupujeme v souladu s plánem. Já jsem projekt převzal až koncem roku 2016, ale z lidského pohledu je mi nesmírně líto té téměř desetileté práce geologů, prospektorů a vrtařů, kteří za ta léta ve velmi krušných podmínkách odvedli excelentní práci založenou zejména na nadšení pro obor. A toto ryze odborné úsilí bylo během několika předvolebních týdnů zcela bezohledně pošlapáno a zpochybněno. Nechci zde řešit podpásové a lživé útoky vůči mně osobně, které silně poškodily můj profesionální kredit a tvrdě zasáhly můj rodinný život, zejména mé nezletilé děti. Nicméně to přece jen něco vypovídá o alarmujících trendech v naší společnosti. Přesto na vaši otázku odpovídám ano, stále pevně věřím, že žijeme v právním státě, a jsme připraveni jednat s novou vládou o dalším postupu s maximální vstřícností, stejně jako jsme tak činili doposud.

Článek si můžete přečíst ZDE