pic

Prohlášení European Metals Holdings Limited

Toto prohlášení se vydává s cílem objasnit nepřesnosti ohledně společnosti European Metals Holding Limited.

European Metals Holdings Limited je společností registrovanou v Austrálii, řídící se australským obchodním právem a podléhající britskému regulátorovi FCA v Londýně. Existuje pouze jedna společnost European Metals Holdings Limited, australský subjekt není pobočkou subjektu vedeného na Britských Panenských ostrovech. Vlastnická struktura společnosti je naprosto transparentní a  100 % kapitálu společnosti je veřejně obchodováno na burzách v Austrálii a Velké Británii. Mediální informace, že 56 % kapitálu společnosti je skryto a drženo mimo burzy je zcela mylným výkladem oficiálního termínu FCA – „Shares in not public hands“.

1.     Struktura společnosti

 

Společnost European Metals Holdings Limited je společností registrovanou v Austrálii se sídlem v západoaustralském Perthu. Společnost je daňovým rezidentem v Austrálii a veškerá daňová přiznání podává australskému finančnímu úřadu. Společnost je formálně inkorporována na Britských Panenských ostrovech (BVI), avšak nevyvíjí a nikdy tam nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. Existuje pouze jedna společnost European Metals Holdings Limited – australský subjekt není pobočkou subjektu vedeného na Britských Panenských ostrovech.

 

Celý základní kapitál společnosti se skládá z 131 797 585 akcií, jež představují depozitní certifikáty, tzv. CDI (CHESS Depository Interests) v Austrálii a tzv. DI (Depository Interests) ve Velké Británii. Vedle toho existuje 5 milionů výkonnostních akcií třídy B (B-Class performance shares) a 4,15 milionů opcí vydaných managementu společnosti. Výkonnostní akcie jsou v držení původních zakladatelů projektu a mohou být konvertovány do CDI po dosažení předem stanovených cílů. Identita držitelů výkonnostních akcií již byla zveřejněna v minulosti a je uvedena na stránkách EMH.

 

Každý jeden depozitní certifikát reprezentuje jednu běžnou akcii společnosti a držitelé certifikátů požívají stejná hlasovací i jiná práva, jako by byli držiteli běžných akcií. Forma veřejné obchodovatelnosti celého základního kapitálu společnosti formou depozitních certifikátů byla zvolena z důvodu respektování pravidel obou burzovních trhů v Austrálii a Velké Británii a rovněž usnadnění administrativy a snížení nákladů akcionářům spojených s investováním do společnosti.

 

 

 

Kromě výše zmíněných výkonnostních akcií třídy B, tvořící 3,7% podíl, jsou veškeré akcie společnosti veřejně obchodovatelné (jako certifikáty CDI a DI) na australské burze ASX a londýnském alternativním investičním trhu AIM; akcie lze mezi burzami převádět. Veškeré akcie jsou uvedeny níže v souhrnu vlastnické struktury. Žádné další akcie neexistují, neexistují další depozitní certifikáty typu CDI nebo DI, ani „skryté“ cenné papíry vedené na Britských Panenských ostrovech či jinde. Společnost se řídí australským obchodním právem a podléhá britskému regulátorovi FCA (Financial Conduct Authority) v Londýně a burzovním pravidlům ASX i AIM. Vlastnická struktura společnosti je naprosto transparentní.

V některých českých médiích byly zveřejněny informace, že 56 % akcií společnosti je skryto, neboť jsou vedeny mimo burzu jako veřejně neobchodovatelné akcie (shares in not public hands). Jde o zcela mylný a nesprávný výklad oficiálního termínu FCA*, jenž je definován jako „celkový podíl akcií držených akcionáři s podílem vyšším než 10 % na základním kapitálu a akcií držených managementem společnosti“. To znamená, že výše uvedený 56% podíl je součástí všech obchodovatelných akcií, které představují 100 % kapitálu společnosti. Celkový podíl veřejně neobchodovatelných akcií musí povinně uvádět všechny veřejné společnosti obchodované na burzách ASX a AIM a definice toho termínu je velmi snadno vyhledatelná ve veřejných zdrojích.

2.     Vlastnická struktura

 

K datu 12.října 2017 jsou v oficiálním rejstříku držitelů akcií společnosti European Metals Holdings Limited uvedeny následující informace:

  1. Společnost má celkem 680 jednotlivých akcionářů.
  2. Z tohoto počtu jsou tři tzv. pověření akcionáři (Nominee Companies), kteří drží více než 3% podíly na hlasovacích právech společnosti.

 

              i.        Computershare Company Nominees Limited – držící 26,9% podíl.

 

Společnost Computershare poskytuje služby spojené s úschovou cenných papírů a celkový počet představuje souhrn akcií mnoha drobných akcionářů. Společnost Computershare potvrzuje, že ke dnešnímu dni odpovídá tomuto počtu 125 jednotlivých držitelů akcií (CDI). Společnost již obdržela seznam všech držitelů akcií a může potvrdit, že držitel největšího počtu akcií na seznamu drží 2,32% podíl na hlasovacích právech společnosti. Tento seznam poskytne společnost příslušným českým úřadům.

 

             ii.        HSBC Custody Nominees (Australia) Limited – držící 20,59% podíl.

 

Pověřený akcionář HSBC zastupuje společnost Cadence Minerals Plc – britskou investiční společnost kótovanou na burze AIM.

 

            iii.        JP Morgan Nominees Australia Limited– držící 9,5% podíl.

 

Držitelem účtu je společnost Clearstream, dceřiná společnost Deutsche Borse AG, která poskytuje služby spojené s úschovou cenných papírů. Za účelem zveřejnění skutečných vlastníků těchto akcií vydala společnost formální výzvu k dohledání držitelů akcií. Seznam drobných akcionářů, spojených s pověřeným akcionářem JP Morgan poskytne společnost příslušným českým úřadům ihned po jeho obdržení.

 

Zveřejnění skutečné vlastnické struktury podléhá právním předpisům států, v nichž se s cennými papíry společnosti obchoduje, a stanovám společnosti. Každý držitel cenných papírů, jenž vlastní více než 3% podíl na všech hlasovacích právech společnosti, je povinen společnost o nabytí akcií informovat, a to do 3 pracovních dnů od nabytí. Společnost neobdržela jiná než následující oznámení o nabytí akcií.

3.     Hlavní individuální vlastnící

 

Hlavními individuálními vlastníky cenných papírů společnosti, s vyššími než 3% podíly na hlasovacích právech společnosti tedy jsou:

  1. Cadence Minerals Plc              20,59 %
  2. Armco Barriers Pty Ltd           9,76 %              (soukromý australský investor)
  3. Inswinger Holdings Pty Ltd     6,45 %              (společnost spojená s CEO společnosti)

 

 

Keith Coughlan

European Metals Holdings Limited, CEO

keith@europeanmet.com

http:// www.europeanmet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* FCA definition:   – The total percentage of shares in not public hands is defined as being beneficial holdings of shares held by shareholders holding above 10% and the directors holding.