pic

O nás

Kdo jsme

Firma Geomet byla založena v roce 2007 čtyřmi českými geology s dlouholetou zkušeností v oboru ložiskové geologie a geologického průzkumu. Geomet vytipoval bývalé ložisko Cínovec jako projekt, který by mohl poskytovat tzv. kritické suroviny pro český a evropský průmysl budoucnosti: cín, wolfram a zejména lithium. Geomet požádal o povolení k provádění průzkumných prací a po jeho obdržení provádí na Cínovci od roku 2010 geologický průzkum.

Geologický průzkum je nákladné a riskantní podnikání, které za minulého režimu prováděl stát. Po transformaci hospodářství v roce 1989 se průzkum zastavil, jelikož vyschly zdroje státního financování a nestátní sektor neprojevil o průzkum zájem. Geometu se podařilo navázat na tradici a obnovit geologický průzkum kovů v ČR.

Co děláme

Jak již napovídá název, Cínovec je ložisko cínu, který se na lokalitě těžil s přestávkami od středověku (počátek 14. století) do roku 1991. Těžba se na delší dobu zastavila během třicetileté války a také v prvorepublikovém období. Do novověké historie se Cínovec zapsal těžbou úzkých křemenných žil bohatých na cín a wolfram šachtou na tzv. Starém závodě. Ruda se mechanicky zpracovávala na místě v dnes již neexistující úpravně rudy. S vyčerpáním bohatých částí žilného ložiska Starý závod se v poslední třetině minulého století přenášela pozornost na podzemní průzkum hlubších partií ložiska směrem na jih, kde se nachází spíše chudší cínová ruda. Tyto polohy jsou obklopeny přeměněnou žulou bohatou na druhotné slídy s lithiem. Tato slída, výjimečná právě obsahem lithia, byla poprvé nalezena a popsána právě na Cínovci a podle této lokality rovněž nese svůj název – cinvaldit.

Geomet se zaměřuje především na průzkum lithia jakožto strategické suroviny pro výrobu baterií do automobilů a kritické složky v cyklu výroby a akumulace elektrické energie vyrobené z alternativních zdrojů.